1 2 3 4 5 6

НачалоНовини

ЗАПОВЕД

08/02/2021

ЗАПОВЕД ЗАП-84/01.02.2021
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

12/10/2020

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ООТКРИТ КОНКУРС

30/04/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
ОБЯВЛЕНИЕ

11/07/2018

На основание заповед № РД-07-401/04.05.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп”.
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
ИНФОРМАЦИЯ

01/02/2017

В изпълнение на изискванията на чл. 61, ал. 12 от НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос:
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
ОТКРИТ КОНКУРС

09/11/2016

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад находящ се в землището на гр. Копривщица до Цех за преработка на дървесина, находящ се в село Душанци, ул. „Душанска комуна“ № 1, селскостопански двор“.  Дървесината е добита от  обект № 1639с-3, Подотдели: 9017"а1", 9017"д1",9020"п".
ЗАПОВЕД

28/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.10.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Уведомления съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

11/07/2016

На основание чл. 168, т. 1 от Закона за горите, чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59, ал. 1-7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, препис извлечение от протокол № 175/31.03.2016 г., решение № 1556/31.03.2015 г. на Управителния съвет и преписки с рег. индекс на МЗХ 70-2089/19.04.2016 г. и 70-2089/17.05.2016 г. от директора на „Югозападно държавно предприятие” гр. Благоевград
ЗАПОВЕД

08/07/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 09-10.07.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп
ОБЯВЛЕНИЕ

28/06/2016

държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) год. на поземлени имоти (ПИ) в горски територии - държавна собственост, в землището на с. Челопеч, ЕКАТТЕ 80323, община Челопеч, Софийска област.
НАДЗОР

24/06/2016

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ на ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН от 2010 год. на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ПИРДОП" гр. ПИРДОП обл. СОФИЯ
ЗАПОВЕД

24/06/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-25.06.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп
 1  2  3