1 2 3 4 5 6

НачалоТП ДГС "ПИРДОП"
ТП ДГС "ПИРДОП"

ТП ”ДГС ПИРДОП” 


Държавното горско стопанство носи наименованието си от гр.Пирдоп, където е седалището на неговото административно управление

На север граничи с Държавно горско стопанство Етрополе и с големи високопланински пасищни блокове, разположени по централното било на Стара планина, на североизток с Парк "Централен Балкан", на изток с Държавнo горско стопанство Клисура, на юг с Държавно горско стопанство Панагюрище, На югозапад с Държавно ловно стопанство "Арамлиец" и Държавно горско стопанство Елин Пелин.

Територията на държавното горско стопанствосе намира в Софийска област, общини Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и обхваща горите в землищата на следните населени места :с. Буново, с. Мирково, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище, гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр.Копривщица и с. Душанци.НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
12/10/2020
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ООТКРИТ КОНКУРС
30/04/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти